Quy trình bán tài sản để Thi hành án

1. Ðịnh khoản

a. Nhận được tài sản, vật chứng do cơ quan chuyển cho cơ quan THA tạm giữ, các đối tượng phải THA giao nộp…

Nợ TK 114           Tài sản, vật chứng

Có TK 366  Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

b. Trường hợp xuất kho tài sản tạm giữ để mang đi bán đấu giá căn cứ phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 114            Tài sản, vật chứng (1143)

Có TK 114   Tài sản, vật chứng (1141, 1142)

c. Sau khi đấu giá tài sản thi hành án có kết quả chính thức

 • Trường hợp thu ngay được tiền của người mua, ghi:
Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​
 
Có TK 337    Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)​
 
 • Trường hợp chưa thu ngay được tiền của người mua, căn cứ hồ sơ chứng từ có liên quan về kết quả đấu giá, ghi:

Nợ TK 138           Phải thu khác (1381)

Có TK 337  Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)

– Khi người mua trả tiền, căn cứ chứng từ thu tiền bán đấu giá tài sản, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 138    Phải thu khác (1381)

d. Xuất kho tài sản tạm giữ bán sau khi đấu giá. Căn cứ phiếu xuất kho, hạch toán giảm tài sản theo giá đã hạch toán, ghi:

Nợ TK 366           Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

Có TK 114  Tài sản, vật chứng (1143)

Lưu ý: Có một số chi phí khi bán tài sản để THA như chi định giá tài sản và các khoản chi khác trừ vào tiền bán tài sản, theo dõi ở TK1378:
1, Khi chi hạch toán Nợ TK1378/Có TK111,112
2, Khi trừ tiền chi phí này vào tiền bán tài sản Nợ TK3376/Có TK1378

e. Chuyển số phải nộp Nhà nước về các khoản thuế phát sinh do bán tài sản để thi hành án, ghi:

Nợ TK 337           Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)

Có TK 333  Các khoản phải nộp Nhà nước

f. Căn cứ vào QĐ THA kết chuyển xác định các khoản trả cho người được thi hành án, nộp NSNN, trả lại tiền thừa cho đương sự, ghi:

Nợ TK 3376        Thu tiền bán tài sản để thi hành án

Có TK 331 Các khoản phải trả đương sự

Có TK 333 Các khoản nộp NSNN

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Nhận được tài sản, vật chứng do cơ quan chuyển cho cơ quan THA tạm giữ, các đối tượng phải THA giao nộp…

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu nhập kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Trường hợp xuất kho tài sản tạm giữ để mang đi bán đấu giá căn cứ phiếu xuất kho, ghi:

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Sau khi đấu giá tài sản thi hành án có kết quả chính thức

 • Trường hợp thu ngay được tiền của người mua.
 1. Thu được bằng tiền mặt, xem hướng dẫn tại đây.
 2. Thu được bằng tiền gửi ngân hàng, xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp chưa thu ngay được tiền của người mua, căn cứ hồ sơ chứng từ có liên quan về kết quả đấu giá.
 1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Khi người mua trả tiền, căn cứ chứng từ thu tiền bán đấu giá tài sản

 1. Thu được bằng tiền mặt, xem hướng dẫn tại đây.
 2. Thu được bằng tiền gửi ngân hàng, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Xuất kho tài sản tạm giữ bán sau khi đấu giá. 

 1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 5: Chuyển số phải nộp Nhà nước về các khoản thuế phát sinh do bán tài sản để thi hành án.

 1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 6: Căn cứ vào QĐ THA kết chuyển xác định các khoản trả cho người được thi hành án, nộp NSNN, trả lại tiền thừa cho đương sự.

 1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.
 2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support