1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Khi bán tài sản chưa thu được tiền ngay, xác định tiền bán tài sản phải thu

Khi bán tài sản chưa thu được tiền ngay, xác định tiền bán tài sản phải thu

1. Định khoản:

Nợ TK 138        Phải thu khác (1381)

Có TK 337  Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Chứng từ nghiệp vụ khác.

– Diễn giải, Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support