1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Panda 2021

Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Panda 2021

Giúp kế toán chuyển đổi được danh mục, tài khoản, số dư từ phần mềm MISA Panda 2011 lên MISA Panda 2021 nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

1. Vào Tệp\Chuyển đổi dữ liệu lên MISA Panda 2021.

2. Chọn Máy chủ chứa dữ liệu của MISA Panda 2011. Nhấn Đồng ý.

3. Chọn Dữ liệu kế toán của MISA Panda 2011 cần chuyển đổi.

4. Có để đặt lại tên dữ liệu kế toán mới (2021) (nếu cần).

5. Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán mới.

6. Chọn ngày bắt đầu hạch toán, mặc định theo quy định là 01/10/năm hiện hành.

7. Nhấn Đồng ý. Chương trình chuyển đổi dữ liệu thành công.

Anh/chị thực hiện Lấy số dư đầu năm và thực hiện chuyển đổi hệ thống tài khoản theo TT 78/2020/TT-BTC theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support