Quy trình hạch toán tạm ứng chi phí cưỡng chế.

1. Ðịnh khoản

1. Tạm ứng tiền cho CHV đi cưỡng chế.

Nợ TK 141: Tạm ứng.

Có TK 111: Tiền mặt.

2. Khi thanh toán với CHV.

Nợ TK 13711: Chi phí cưỡng chế THA.

Có TK 141: Tạm ứng.

Nếu tiền tạm ứng thừa thì thu lại bằng tiền mặt: 

Nợ TK 111: Tiền mặt.

Có TK 141: Tạm ứng.

3. Nếu khoản này do đương sự chi trả.

Nợ TK 131: Phải thu của đương sự.

Có TK 13711: Chi phí cưỡng chế THA.

4. Khi thu được tiền của đương sự.

Nợ TK 111: Tiền mặt.

Có TK 131: Phải thu của đương sự.

5. Nếu khoản này do ngân sách chi trả.

Nợ TK 1361: Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án do ngân sách chi trả.

Có TK 13711: Chi phí cưỡng chế THA.

6. Khi nhận được tiền của ngân sách cấp về.

Nợ TK 111: Tiền mặt.

Có TK 1361: Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án do ngân sách chi trả.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Tạm ứng tiền cho CHV đi cưỡng chế.

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2:  Khi thanh toán với CHV.

  1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.
  2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nếu trường hợp thanh toán với CHV xong thừa tiền, thì kế toán sẽ thu lại bằng tiền mặt theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Trường hợp khoản chi phí cưỡng chế này do đương sự chi trả.

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 4: Khi thu được tiền của đương sự.

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 5: Trường hợp khoản chi phí cưỡng chế này do ngân sách chi trả.

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 6: Khi nhận được tiền của ngân sách cấp về.

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support