1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Thu tiền Ngân sách nhà nước cấp về

Thu tiền Ngân sách nhà nước cấp về

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 111: Tiền mặt.

Có TK 1361: Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án do ngân sách chi trả.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.


2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

  • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

  • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)

Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

  • Nhập TK Nợ, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất để ghi sổ chứng từ.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support