Chấp hành viên

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo các chấp hành viên có liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán tại cơ quan thi hành án.

1. Vào menu Danh mục\Chấp hành viên.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã đối tượng.

Lưu ý nên khai báo chấp hành viên theo quy tắc để dễ dàng trong việc tìm kiếm. 

Quy ước như sau: <01><Tên><Họ đệm>

4. Chọn Loại đối tượng: Chấp hành viên, Tên đối tượng…

4. Nhấn Cất giữ.

5. Ngoài ra, có thể sửa/xóa/in danh sách chấp hành viên.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support