Quy trình thu phí thi hành án

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

a. Xác định số phí THA phải thu:

Nợ TK 1312: Số phí THA phải thu

Có TK 3374: Thu phí THA

b. Khi thực hiện thu phí THA

  • Thu phí THA trực tiếp

Nợ TK 111, 112: Thu phí THA bằng tiền mặt, ngân hàng

Có TK 1312: Số phí THA phải thu

  • Thu phí THA khấu trừ tiền thi hành án

Nợ TK 3312: Các khoản phải trả đương sự (phải trả tiền)

Có TK 1312: Số phí THA phải thu

c. Phân phối tỷ lệ tiền phí THA theo quy định

Nợ TK 3374: Thu phí THA (100%)

Có TK 33381: Các khoản nộp NSNN, phí THA (25%)

Có TK 3361: Phải trả về phí THA cho đơn vị dự toán (55%)

Có TK 3381: Phải trả cơ quan THA cấp trên (20%)

d. Khi thực hiện trích, chuyển phí THA

Nợ TK 33381: Các khoản nộp NSNN, phí THA (25%)

Nợ TK 3361: Phải trả về phí THA cho đơn vị dự toán (55%)

Nợ TK 3381: Phải trả cơ quan THA cấp trên (20%)

Có TK 112: Tiền gửi KB (100%)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Xác định số phí THA phải thu:

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Khi thực hiện thu phí THA

  • Trường hợp 1: Thu phí THA trực tiếp

1. Thu bằng tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Thu bằng tiền gửi: Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Trường hợp 2: Thu phí THA khấu trừ tiền thi hành án

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Phân phối tỷ lệ tiền phí THA theo quy định

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Hoặc hạch toán tự động trên phần mềm, khi hạch toán bên có TK 1312 trên các phân hệ như phiếu thu, nộp tiền vào ngân hàng, chứng từ kết chuyển, ấn Cất phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ đồng thời hạch toán Phân phối tỷ lệ tiền phí THA theo quy định như hình sau:

Ấn Yes phần mềm sẽ tự động sinh đồng thời:

Ấn Cất

Bước 4: Khi thực hiện trích, chuyển phí THA

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Hoặc từ phiếu kết chuyển tài khoản bên trên, vào Tiện ích\Sao chép chứng từ\Phát hành Séc:

Xong ấn Cất:

Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support