Thu phí Thi hành án bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 112              Thu phí THA bằng tiền gửi ngân hàng

Có TK 1312   Số phí THA ản phải thu

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền
.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support