1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ, sử dụng
  5. Kế toán tiền gửi ngân hàng
  6. Nộp tiền vào tài khoản
  7. Thu tiền tạm ứng án phí, tạm thu THA ( căn cứ yêu cầu thu),… bằng tiền gửi ngân hàng

Thu tiền tạm ứng án phí, tạm thu THA ( căn cứ yêu cầu thu),… bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Các khoản thu tạm ứng án phí, thu trước quyết định thi hành án, tạm thu chi phí ủy thác tư pháp bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​​

Có TK 337    Các khoản tạm giữ chờ xử lý

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 30/10/2020, thu tạm ứng án phí của Nguyễn Văn Mạnh, số tiền: 10.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.


Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support