Thu tiền bán tài sản Thi hành án bằng tiền gửi ngân hàng

1. Ðịnh khoản

Tại thời điểm bán tài sản chưa thu được tiền ngay, khi thu được tiền ghi:

Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​

Có TK 138     Phải thu khác​ (1381)

2. Hướng dẫn trên phần mềm
Ví dụ: Ngày 15/10/2020, thu tiền bán tài sản thi hành án, số tiền: 5.000.000
 
1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.
 
 
2. Nhấn Thêm.
 
 
3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng
 

– Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
– Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

 
4. Nhấn Cất.
 
 
5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:
 
 
6. Nhấn Thực hiện để in.
 
 
Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support