Chuyển khoản trích, chuyển phí Thi hành án

1. Ðịnh khoản

Khi thực hiện trích, chuyển phí THA, ghi:

Nợ TK 33381: Các khoản nộp NSNN, phí THA            (25%)

Nợ TK 3361: Phải trả về phí THA cho đơn vị dự toán   (55%)

Nợ TK 3381: Phải trả cơ quan THA cấp trên                  (20%)

Có TK 112: Tiền gửi Kho bạc                                           (100%)

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 15/12/2020 chuyển tiền nộp phí thi hành án vào NSNN, số tiền: 1.600.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền.
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan.

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support