Chi xuất quỹ cho thủ quỹ mang đi gửi bưu điện

1. Định khoản:

Chi xuất quỹ cho thủ quỹ mang đi gửi bưu điện, ghi:

Nợ TK 138: Các khoản phải thu

Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên phiếu Phát hành Séc.

  • Đối tượng trả tiền: TKNH (Tài khoản ngân hàng), Diễn giải.
  • Đối tượng nhận tiền
  • Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support