1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Chủ đề thường gặp
  4. Quy trình hạch toán nghiệp vụ
  5. Cách hạch toán trích 17% tiết kiệm phí THA theo công văn 1394/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2021.

Cách hạch toán trích 17% tiết kiệm phí THA theo công văn 1394/TCTHADS-KHTC ngày 29/4/2021.

1. Ðịnh khoản

Theo hướng dẫn của Tổng cục THA về việc hạch toán 17% tiết kiệm phí Thi hành án cho năm 2021 như sau:

1. Khi phát sinh khoản phí Thi hành án thu được, hạch toán phân phối số tiền phí THA vẫn theo quy định cũ Thông tư số 216/2016/TT-BTP ( 25% cho NS TK 333, 55% cho KTHCSN 336, 20% cho Tổng cục TK 338).

Nợ TK 3374

Có TK 3361: 55%

Có TK 3381: 20%

Có TK 33381: 25%

2. Khi chuyển khoản cho kế toán ngân sách.

Nợ TK 3361

Có TK 112: 83% của 55%

Có TK 33381: 17% của 55%

3. Khi chuyển khoản về Tổng cục THA.

Nợ TK 3381

Có TK 112: 83% của 20%

Có TK 33381: 17% của 20%

4. Khi chuyển khoản nộp NSNN thì hạch toán.

Nợ TK 33381/ Có TK 112: 25% – Số phí THA đã trích
Nợ TK 33381/Có TK 112: 17% của (55% và 20%)

Đồng thời sẽ lên báo cáo tổng hợp tình hình nộp phí THA.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Xác định số phí THA phải thu.

1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: Khi thực hiện thu phí THA.

  • Trường hợp 1: Thu phí THA trực tiếp

1. Thu bằng tiền mặt: Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Thu bằng tiền gửi: Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Trường hợp 2: Thu phí THA khấu trừ tiền thi hành án

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Phân phối tỷ lệ tiền phí THA theo quy định cũ Thông tư số 216/2016/TT-BTP ( 25% cho NS TK 333, 55% cho KTHCSN 336, 20% cho Tông cục TK 338).

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Hoặc hạch toán tự động trên phần mềm, khi hạch toán bên có TK 1312 trên các phân hệ như phiếu thu, nộp tiền vào ngân hàng, chứng từ kết chuyển, ấn Cất phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ đồng thời hạch toán Phân phối tỷ lệ tiền phí THA theo quy định như hình sau:

Ấn Yes phần mềm sẽ tự động sinh đồng thời:

Ấn Cất

Bước 4: Hạch toán phiếu kết chuyển 17% của 3361 và 3381 về 33381.

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Cất để ghi sổ chứng từ.

Bước 5: Khi thực hiện trích, chuyển phí THA.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Phát hành séc

2. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Hoặc từ phiếu kết chuyển tài khoản bên trên, vào Tiện ích\Sao chép chứng từ\Phát hành Séc:

Bước 6: Sửa lại số tiền trên Phát hành Séc cho đúng tỷ lệ mới.

Sau đó nhấn Cất.

Cập nhật 05/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support