1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Thanh toán tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế với CHV

Thanh toán tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế với CHV

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 13711: Chi phí cưỡng chế THA.

     Có TK 141: Tạm ứng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm
  1. Vào phân hệ Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác:

  • Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc.
  • Tài khoản Nợ, Tài khoản có, mã quyết định, mã đối tượng, mã CHV.

Sau đó nhấn Cất để ghi sổ chứng từ.

Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support