1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Chuyển số phải nộp Nhà nước về các khoản thuế phát sinh do bán tài sản để thi hành án

Chuyển số phải nộp Nhà nước về các khoản thuế phát sinh do bán tài sản để thi hành án

1. Ðịnh khoản

Nợ TK 337           Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)

Có TK 333  Các khoản phải nộp Nhà nước

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Sổ cái\Kết chuyển.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu kết chuyển tài khoản:

  • Nhập Diễn giải, Chứng từ.
  • Nhập TK Nợ, TK Có tùy thuộc vào từng nghiệp vụ như ở phần Định khoản.
  • Nhập Số lượng, Đơn giá.
  • Chọn Quyết định.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support