Nhập tài sản Thi hành án xác định được giá trị

1. Ðịnh khoản

Nhận được tài sản, vật chứng xác định được giá trị do các cơ quan khác chuyển cho cơ quan THA tạm giữ chờ xử lý; các đối tượng phải THA giao nộp các tài sản, vật chứng thi hành án; bên thứ ba có liên quan giao nộp tài sản, vật chứng để THA; các tài sản, vật chứng tạm thu để bảo đảm THA; tài sản thu được khi thực hiện THA, căn cứ hồ sơ có liên quan, ghi:

Nợ TK 114                Tài sản, vật chứng

Có TK 336       Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 05/12/2020, nhập kho vật chứng, tài sản vụ Nguyễn Minh Châu theo Biên bản giao nhận vật chứng số 50 ngày 05/12/2020

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật. Chọn Phiếu nhập kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu nhập.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Có, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support