Xuất khẩu dữ liệu

Xuất khẩu danh mục

Cho phép xuất khẩu các danh mục Hệ thống tài khoản, Đối tượng, Nhóm tài sản tang vật…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Xuất khẩu dữ liệu.

2. Tại phần Chọn chế độ xuất khẩu:

  • Chọn Xuất khẩu danh mục.
  • Nhấn Tiếp tục.

3. Tại phần Chọn danh mục cần xuất khẩu:

  • Tích chọn các danh mục cần xuất khẩu. Có thể chọn tất cả danh mục.
  • Nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn nơi lưu dữ liệu xuất khẩu. Nhấn Thực hiện.

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Cho phép xuất khẩu các báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành….

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

2. Tại phần Chọn chế độ xuất khẩu:

  • Chọn Xuất khẩu báo cáo tài chính.
  • Khai báo các thông tin: Năm xuất khẩu, Chọn kỳ báo cáo xuất khẩu, chọn Từ ngày, Đến ngày.
  • Nhấn Tiếp tục.

3. Tại phần Chọn loại báo cáo cần xuất khẩu:

  • Tích chọn các loại cáo cáo tài chính cần xuất khẩu. Có thể tích chọn tất cả các báo cáo.
  • Nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn nơi lưu dữ liệu xuất khẩu. Nhấn Thực hiện.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support