In báo cáo

Cho phép in các báo cáo tài chính, báo cáo tài sản, tang vật… của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\In báo cáo.

2. Chọn báo cáo cần in.

Ví dụ: In báo cáo S03_Sổ quỹ tiền mặt.

3. Khai báo cáo tham số báo cáo:

  • Chọn kỳ báo cáo.
  • Chọn thời gian Từ ngày, Đến ngày.
  • Tích chọn In ra máy in.

4. Nhấn Sửa mẫu nếu muốn sửa mẫu báo cáo.

5. Nhấn Xem trước để xem trước báo cáo.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support