Nhập khẩu dữ liệu

Nhập khẩu danh mục

Cho phép nhập khẩu các danh mục như Kho tài sản tang vật, Bút toán kết chuyển lãi lỗ, Đối tượng…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu.

2. Tại phần Chọn chế độ nhập khẩu:

 • Tích chọn Nhập khẩu danh mục.
 • Nhấn Tiếp tục.

3. Tại phần Chọn tên tệp cần nhập khẩu:

 • Nhấn vào biểu tượng nhập khẩu và chọn tệp cần nhập khẩu.
 • Nhấn Tiếp tục.

4. Tại phần Chọn danh mục cần nhập khẩu:

 • Tích chọn những danh mục cần nhập khẩu. Có thể tích chọn tất cả (nếu muốn)
 • Nhấn Thực hiện.

Nhập khẩu báo cáo tài chính

Cho phép nhập khẩu báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án…

1. Vào menu Tệp\Nhập khẩu dữ liệu.

2. Tại phần Chọn chế độ nhập khẩu:

 • Tích chọn Nhập khẩu báo cáo tài chính
 • Nhấn Tiếp tục.

3. Tại phần Chọn tên tệp cần nhập khẩu:

 • Nhấn vào biểu tượng nhập khẩu và chọn tên tệp báo cáo đã xuất khẩu để nhập khẩu.
 • Chọn chế độ nhập khẩu dữ liệu:
  • Cho nhập khẩu những bản ghi mới và bỏ qua những bản ghi đã tồn tại mã: nhập khẩu dữ liệu nhưng bỏ qua những dữ liệu đã nhập khẩu từ trước.
  • Cho nhập khẩu những bản ghi mới và cập nhật những bản ghi đã tồn tại mã: nhập khẩu dữ liệu mới và cập nhật cả những dữ liệu đã tồn tại.
 • Nhấn Tiếp tục.

4. Tại phần Chọn báo cáo cần nhập khẩu:

 • Tích chọn những báo cáo cần nhập khẩu. Có thể tích chọn tất cả (nếu muốn)
 • Nhấn Thực hiện.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support