Quản lý người dùng

Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

Thêm/Sửa người dùng

Cho phép thêm mới người dùng vào hệ thống.

1. Nhấn Thêm trên thanh công cụ.

2. Khai báo các thông tin của người dùng.

3. Tại tab Thông tin chung: khai báo các thông tin: Tên đăng nhập, Tên đầy đủ, Diễn giải, Chức danh, Họ, Tên đệm, Tên, Email, Địa chỉ cơ quan, ĐT cơ quan…

4. Tại tab Tài khoản: khai báo các thông tin: Hiệu lực từ ngày, Hiệu lực đến ngày, Mật khẩu mới, Gửi mật khẩu qua email…

5. Tại tab Địa chỉ: Khai báo các thông tin Địa chỉ công ty, Miền, Thành Phố, Nước…

6. Tại tab Công ty: khai báo các thông tin Chức vụ, Phòng ban, Công ty, Ghi chú (nếu có).

7. Để sửa thông tin người dùng, chọn người dùng cần sửa. Nhấn Sửa trên thanh công cụ. Thực hiện tương tự Thêm người dùng.

Xóa người dùng

1. Để xóa 1 người dùng ra khỏi danh sách, chọn người dùng muốn xóa. Nhấn Xóa trên thanh công cụ.

2. Chương trình xuất hiện cảnh báo Bạn có thực sự muốn xóa đối tượng đã chọn? Nhấn .

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support