Nhật ký truy cập

Cho phép theo dõi tất cả các thao tác của người sử dụng đối với dữ liệu kế toán của đơn vị. Người sử dụng có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Nếu muốn xóa 1 nhật ký truy cập, nhấn Xóa.

3. Màn hình hiển thị cảnh báo Bạn có thực sự muốn xóa không? Nhấn Có.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support