Ngày hạch toán

Cho phép thay đổi ngày hạch toán mặc định cho các chứng từ sẽ thêm mới.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào menu Hệ thống\Ngày hạch toán.

2. Chọn ngày hạch toán  áp dụng cho các chứng từ thêm mới

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support