Lập phiếu thu tiền mặt

1. Định khoản

1. Trường hợp rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 112       Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

2. Nhận được tiền mặt, ngoại tệ thuộc các khoản tạm giữ chờ xử lý do các cơ quan khác chuyển cho cơ quan thi hành án tạm giữ chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 337       Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Đồng thời, hạch toán Có TK 007 – Ngoại tệ các loại (nếu nhận bằng ngoại tệ)

3. Thu hồi các khoản bồi thường vật chất nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 138       Phải thu khác

4. Thu hồi các khoản tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tạm ứng chi phí thi hành án khác chấp hành viên chi không hết nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 141       Tạm ứng

5. Thu tiền các khoản phải nộp ngân sách vào quỹ tiền mặt, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 333      Các khoản phải nộp nhà nước

6. Các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu tiền thi hành án, thu tiền bán tài sản thi hành án bằng tiền mặt nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 337      Các khoản tạm giữ chờ xử lý

7. Thu tiền bán đấu giá tài sản do Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá tài sản nộp, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 138, 337

8. Thu phí thi hành án, thu các khoản chi phí thi hành án mà các khoản chi phí này do đương sự nộp, ghi:

Nợ TK 111                Tiền mặt

Có TK 131, 337

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Ví dụ: Ngày 09/10/2020, thu tiền phí thi hành án của công ty Long Hải, số tiền: 8.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

  • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
  • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
  • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

  • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

  • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)

Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

  • Nhập TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support