Gửi tiết kiệm

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Ðịnh khoản

Trường hợp người được thi hành án chưa đến nhận tiền, cơ quan Thi hành án gửi số tiền vào quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật, hoặc số tạm thu phải gửi tiết kiệm theo quy định. Căn cứ phiếu chi tiền để mang gửi tiết kiệm, ghi:

a. Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm, căn cứ phiếu chi, ghi:

Nợ TK 113  Tiền đang chuyển

Có TK 111 Tiền mặt

b. Nhập quỹ sổ tiết kiệm khi đi gửi về, ghi:

Nợ TK 111 Tiền mặt (TK 1114 – Chứng chỉ có giá)

Có TK 113 Tiền đang chuyển

c. Xuất sổ tiết kiệm cho cán bộ thi hành án đi rút tiền mặt về quỹ để trả cho đối tượng được thi hành án, ghi:

Nợ TK 113 Tiền đang chuyển

Có TK 111 Tiền mặt (TK 1114 – Chứng chỉ có giá)

d. Nhập quỹ số tiền cán bộ thi hành án rút tiết kiệm về, ghi:

Nợ TK 111 Tiền mặt (cả gốc và lãi)

Có TK 113 Tiền đang chuyển

Có TK 338  Các khoản phải trả khác (TK 3338) (Phần lãi của số gốc là tiền được thi hành án)

Có TK 337 Các khoản tạm giữ chờ xử lý (TK 3376) (Phần lãi của số gốc là tiền bán tài sản)

e. Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án cả gốc và lãi trong trường hợp tiền thi hành án được gửi tiết kiệm, ghi:

Nợ TK 331 Các khoản phải trả đương sự (Tiền gốc)

Nợ TK 338 Các khoản phải trả khác (3388) (Tiền lãi tiết kiệm)

Có TK 111 Tiền mặt

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền mặt:

 • Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
 • Nhập TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Nhập quỹ sổ tiết kiệm khi đi gửi về

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

 • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)

Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

 • Nhập TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Xuất sổ tiết kiệm cho cán bộ thi hành án đi rút tiền mặt về quỹ để trả cho đối tượng được thi hành án

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền mặt:

 • Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
 • Nhập TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Bước 4: Nhập quỹ số tiền cán bộ thi hành án rút tiết kiệm về

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu thu.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu thu tiền mặt:

 • Người nộp, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)

Xem thêm hướng dẫn khai báo chấp hành viên tại đây.

 • Nhập TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Bước 5: Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án cả gốc và lãi trong trường hợp tiền thi hành án được gửi tiết kiệm

1. Vào phân hệ Tiền mặt tại quỹ\Phiếu chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu chi tiền mặt:

 • Người nhận, Diễn giải, Chứng từ.
 • Số CT gốc, Ngày CT gốc
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn quyết định.
 • Hoặc nếu chưa khai báo quyết định trước đó thì đặt chuột vào dòng Quyết định, nhấn F9 để khai báo. Xem hướng dẫn khai báo quyết định thi hành án tại đây.

 • Hoặc nhấn vào biểu tượng lọc để tìm kiếm nhanh quyết định.

 • Chọn Chấp hành viên (thực hiện tương tự như Quyết định thi hành án)
 • Nhập TK Nợ, Nguyên tệ, Số tiền.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 30/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support