Xuất kho tài sản, vật chứng mang đi gửi

1. Định khoản:

Xuất kho tài sản, vật chứng mang đi gửi, căn cứ vào phiếu xuất kho và chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ TK 1142                Tài sản, vật chứng thuê gửi

Có TK 1141       Tài sản, vật chứng tại kho

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Tài sản – Tang vật\Phiếu xuất kho.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên Phiếu xuất.

  • Người giao, Diễn giải, Chứng từ.
  • Quyết định, Chấp hành viên, Mã tài sản, TK Có, Số lượng theo chứng từ, Số lượng thực nhập, Đơn giá, Đối tượng.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

6. Nhấn Thực hiện để in.

Cập nhật 28/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support