1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Theo từng nghiệp vụ
  6. Phiếu kết chuyển
  7. Làm thế nào khi chứng từ Phiếu kết chuyển tài không ghi sổ được?

Làm thế nào khi chứng từ Phiếu kết chuyển tài không ghi sổ được?

Biểu hiện:

Khi cất chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản phần mềm báo: Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ chi tiết theo quyết định và đối tượng: thiếu mã đối tượng. Ghi sổ không thành công.”

Giải pháp: 

1. Kiểm tra lại chứng từ cột Đối tượng đã chọn chưa, nếu chưa chọn thì chọn lại Đối tượng cho đúng

2. Sau khi chọn xong Đối tượng, ấn Cất lại chứng từ là được.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support