1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Theo từng nghiệp vụ
  6. Phiếu kết chuyển
  7. Khi cất chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản phần mềm không cho ghi sổ thì phải làm thế nào?

Khi cất chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản phần mềm không cho ghi sổ thì phải làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi cất chứng từ Phiếu kết chuyển tài khoản phần mềm báo: “Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ chi tiết theo quyết định và đối tượng: thiếu mã số quyết định. Ghi sổ không thành công.”

Giải pháp: 

1. Kiểm tra lại chứng từ cột Quyết định đã chọn chưa, nếu chưa chọn thì chọn lại Quyết định cho đúng

2. Sau khi chọn xong Quyết định, ấn Cất lại chứng từ là được.

Cập nhật 31/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support