1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  5. Báo cáo nghiệp vụ thi hành án
  6. B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
  7. Khi xem Báo cáo B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác” bị âm thì làm thế nào?

Khi xem Báo cáo B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác” bị âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo mẫu số B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần B.I.7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác” lên âm

Giải pháp:

1. Kiểm tra lại Dư có đầu kỳ TK 3378 loại giá trị là tiền của CHV đó đúng chưa
Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư đầu kỳ\Chọn TK 3378, chọn loại giá trị là tiền hoặc tài sản, lọc CHV cần xem:


Kiểm tra xem số dư đúng chưa, nếu chưa đúng anh chị nhập lại đúng theo số liệu thực tế của đơn vị.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support