Khi in báo cáo B01-THA chỉ tiêu “Phần A.IV.1.2 Các khoản trả lại đương sự” lên âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo mẫu số B01-THA theo CHV chỉ tiêu “Phần A.IV.1.2 Các khoản trả lại đương sự” lên âm

Giải pháp:

1. Kiểm tra lại Dư có đầu kỳ TK 33111 loại giá trị là tiền của CHV đó đúng chưa
Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư đầu kỳ\Chọn TK 33111 , chọn loại giá trị là tiền, lọc CHV cần xem:


Kiểm tra xem số dư đúng chưa, nếu chưa đúng anh chị nhập lại đúng theo số liệu thực tế của đơn vị.

2. Kiểm tra số phát sinh bên nợ và bên có TK 33111 loại giá trị là Tiền xem có đúng chưa
Vào Tìm kiếm\Chọn Chứng từ đã ghi sổ ấn Tìm kiếm xong lọc TK có là 33111, lọc loại giá trị là Tiền:

Tiếp theo kiểm tra TK có là  33111, loại giá trị là Tiền:

Kiểm tra lấy (Số dư có đầu kỳ TK 33111 + Số phát sinh bên Có TK 33111) – Số phát sinh bên Nợ TK 33111 loại giá trị là Tiền xem đúng chưa, xem có nghiệp vụ nào loại giá trị đang bị chọn nhầm là Tài sản không sửa lại cho đúng.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support