1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Hướng dẫn cập nhật phần mềm

Hướng dẫn cập nhật phần mềm

Chức năng này giúp đơn vị cập nhật được phiên bản mới nhất của phần mềm MISA Panda2021.

1. Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

2. Nhấn Cập nhật để cập nhật lên phiên bản mới nhất của chương trình.

3. Phần mềm hiển thị thông báo Các chương trình cần đóng. Nhấn Đồng ý để tiếp tục quá trình cập nhật.

4.  Phần mềm hiển thị thông báo “Bạn đang có phiên bản mới nhất của chương trình”. Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support