Đăng nhập vào phần mềm

Để thực hiện đăng nhập vào phần mềm, khai báo các thông tin sau:

  • Máy chủ: Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc.
  • Dữ liệu kế toán: Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc.
  • Tên người dùng: Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN).
  • Mật khẩu: Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

⇒ Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Khi mở phần mềm, trên giao diện chính đã xuất hiện cửa sổ Đăng nhập. Nếu trong phiên làm việc đã đóng dữ liệu kế toán thì có thể chọn Tệp/Mở dữ liệu kế toán để mở lại cửa sổ Đăng nhập.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support