Đăng ký giấy phép sử dụng

Giúp đơn vị biết được các thao tác để đăng ký giấy phép sử dụng MISA Panda 2021.

1. Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

2. Đối với đơn vị có GPSD MISA Panda 2011 hoặc MISA Panda 2021 còn hạn bảo hành thì nhấn Mở tệp.

3. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

4. Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo Đăng ký thành công…, nhấn OK để kết thúc.

Cập nhật 07/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support