1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  5. Báo cáo nghiệp vụ thi hành án
  6. B07-THA: Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án bằng tiền, tài sản
  7. Khi in báo cáo B07-THA chỉ tiêu “Số tiền và giá trị tài sản đã thu kỳ trước chưa xử lý” lên âm thì làm thế nào?

Khi in báo cáo B07-THA chỉ tiêu “Số tiền và giá trị tài sản đã thu kỳ trước chưa xử lý” lên âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo mẫu số B07-THA theo CHV chỉ tiêu “Số tiền và giá trị tài sản đã thu kỳ trước chưa xử lý” lên âm

Giải pháp:

1. Kiểm tra lại Dư có đầu kỳ TK 33111, TK 33121, TK 3331 loại giá trị là tiền theo Quyết định đó của CHV đó đúng chưa
Vào Nghiệp vụ\Sổ cái\Nhập số dư đầu kỳ\Chọn TK 33111, TK33121, TK 3331, chọn  Quyết định cần xem, chọn CHV, chọn loại giá trị là tiền hoặc Tài sản cần xem:


Kiểm tra xem số dư đúng chưa, nếu chưa đúng anh chị nhập lại đúng theo số liệu thực tế của đơn vị.

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support