1. Trang chủ
  2. Knowledge Base
  3. Nghiệp vụ
  4. Kiểm tra, đối chiếu báo cáo
  5. Báo cáo nghiệp vụ thi hành án
  6. B07-THA: Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án bằng tiền, tài sản
  7. Khi in báo cáo B07-THA chỉ tiêu “Số tiền và giá trị tài sản đã thu chưa xử lý còn lại cuối kỳ” lên âm thì làm thế nào?

Khi in báo cáo B07-THA chỉ tiêu “Số tiền và giá trị tài sản đã thu chưa xử lý còn lại cuối kỳ” lên âm thì làm thế nào?

Biểu hiện:

Khi in báo cáo mẫu số B07-THA theo CHV chỉ tiêu “Số tiền và giá trị tài sản đã thu chưa xử lý còn lại cuối kỳ ” lên âm

Giải pháp:

1. Vào Tìm kiếm, Tìm theo chọn Quyết định, gõ Giá trị bằng Quyết định cần tìm, chọn Chứng từ đã ghi sổ xong ấn Tìm kiếm:
Lọc bên nợ bên có TK 33311 kiểm tra loại giá trị xem đúng chưa, nếu chưa đúng sửa lại cho đúng, rồi xem lại báo cáo là được

Cập nhật 05/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support