B01-THA: Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản