B04-THA: Báo cáo tài sản, vật chứng thu chưa xử lý