Nhà cung cấp

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo danh sách nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

1. Vào menu Danh mục\Nhà cung cấp.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã đối tượng, Loại đối tượng: Nhà cung cấp, Tên đối tượng…

4. Nhấn Cất giữ.

5. Ngoài ra, có thể sửa/xóa/in nhà cung cấp.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support