Mã thống kê

Phần mềm MISA Panda 2021 cho phép người dùng khai báo mã thống kê để thống kê nhanh chóng các chứng từ theo một tiêu thức thống kê đã được xây dựng.

1. Vào menu Danh mục\Mã thống kê.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin chi tiết: Mã thống kê, Tên mã thống kê, Ghi chú.

4. Nhấn Cất giữ.

5. Ngoài ra, có thể sửa/xóa/in mã thống kê chưa phát sinh tại các nghiệp vụ trên phần mềm.

Cập nhật 08/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support